...pokračování příště !

UPOZORNĚNÍ- ZUR BEACHTUNG - WARNING

Lidé, události a místa těchto "mini stránek" jsou zcela pravdi. Podobnost se skutečností není vůbec náhodná !

®Karlík Vomáčka

MDŽ

 

Mezinárodní den žen.  Každý 8. březen se slavil v letech 1948-1989 v naší milované socialistické vlasti (ČSSR). Na všech pracovištích se nakupovala  vína, griotka, rum (tedy většinou pro soudruhy), chlebíčky ze státního podniku Pramen (později Potraviny) a jiné tehdy dostupné pamlsky.

Lidé se na tento svátek těšili. Ano pilo se s kapes „ROH“, revolučního odborového hnutí, kam všichni povinně přispívali 1,-Kč z každé  vydělané 100 koruny. Z těchto nemalých částek, hlavně ve velkých závodech se platila rekreace pro vybrané a spolehlivé soudruhy a v neposlední řadě pohoštění při oslavách různých svátků- MDŽ, 1. máj, Velká říjnová socialistická revoluce...a mnoho jiných důležitých příležitostí  k oslavě v socialistickém duchu.

Ten den se nepracovalo už vůbec a ti, byla jich většina co práci předstírala, nebo pracovala „super“ neefektivně podle pětiletých plánů, nemaskovala svoji nečinnost a pozvolna začala popíjet. Ale nemyslete si, že i  z toho popíjení nevzešlo pro někoho mnoho změn jak na pracovišti, tak i v soukromí. Vše bylo uvolněné a soudružky podřízené se často, na přání soudruhů ředitelů projevili a často tak povýšili (na pracovišti) a ty nešťastnější dokonce vystřídali ženy (již starší a mírně opotřebené) soudruhů ředitelů, náměstků či jiných vedoucích pracovníků. Jen málokdy došlo k změně v opačném směru, ale  časté byly i případy splynutí duší (ale jen jednorázově) soudružek na vyšším postu  ze soudruhy dělníky, zvlášť vypadal-li takový soudruh jako herec Jiří Bartoška.

 

Původní oslava ženství, emancipace a porozumění s ženou se za socialismu s tohoto svátku ( i ostatních) vytratili. Socialismus byl jednou velkou přetvářkou a pohrdáním lidstvím. Ženy nebyli výjimkou, ba naopak tak jako mnozí se i ony stali takřka občany 2. kategorie. Lež o tom, že v socialismu mají rovné šance s muži byla směšná, ale spíše tragická. Socialistický tábor měl sice ženy soustružnice, jeřábnice...atd., ale když jim skončila jedna pracovní šichta, ženy doma pokračovali v druhé. Vařili ze skromných zásob, bylo málo „vitamínů“, i na hygienické vložky se stála fronta nebo byly pod pultem (jen pro vyvolené). To nakonec odnesli takřka všichni: žena se nemohla za těchto podmínek nejenom pracovně realizovat, ale neměla dostatek čas na výchovu dětí, o nových způsobech a trendech ve stravování (uzeniny, konzervy, prostě Vitana „vařila za Vás“) ani nemluvě. Byly to jen další ze zločinů  socialismu na „vlastních“ lidech......

 

Socialistický tisk, ale viděl situaci jinak !

PRAHA 8. března 1989

Již 78 let patří k významným svátkům pokrokového lidstva na celém světě Mezinárodní den žen. V každé zemi má však odlišnou tvář. V Československu vyjadřuje tento den úctu ženám, které naplňují své mateřské poslání, odpovědně  vychovávají a připravují své děti na život, ženám, které se podílejí na  pracovních výsledcích společnosti a aktivně se zúčastňují budování a rozvoje naší socialistické společnosti.

 

I když si ženy uvědomují, co všechno jim socialismus v naší zemi přinesl, od pracovního a společenského uplatnění až po životní a sociální jistoty, musejí se i v současné době vyrovnávat s řadou problémů, které jim ztěžují každodenní  život.

 

Právě žen se nejvíce týkají nedostatky ve výrobě, službách či obchodě.

Místo nakupování je to shánění některých druhů zboží, ztracený čas věnovaný reklamacím a opravám, nedostupnost určitých služeb apod. To jim rozhodně nepřidává na trpělivosti, náladě, něze a šarmu. Proto nejen vítají, ale také se značnou měrou podílejí na přeměnách naší společnosti, přestavbě ekonomického mechanismu i demokratizaci života společnosti.

 

Ženy tvoří téměř polovinu všech pracujících a jsou odvětví, kde dnes hrají prim.

A právě den mezinárodní svátku žen je příležitostí k poděkování těm, které se ztotožnily s podstatou přestavby a iniciativně prosazují tento proces do života a výsledky své práce jdou příkladem ostatním.

Přátelské setkání na Pražském hradě

Ústřední výbor KSČ, prezident ČSSR a vláda ČSSR uspořádali dnes na Pražském hradě při příležitosti Mezinárodního dne žen přátelské setkání s delegací  československých žen.

Ve Španělském sále členky delegace srdečně pozdravily generálního tajemníka ÚV  KSČ a předsedu ÚV Národní fronty ČSSR Miloše Jakeše, předsedu vlády Ladislava  Adamce a další členy předsednictva ÚV KSČ Jana Fojtíka, Aloise Indru, Ignáce  Janáka, Ivana Knotka, Františka Pitru, Miroslava Štěpána a Karla Urbánka, kandidáty předsednictva ÚV KSČ Josefa Hamana a Vladimíra Hermana, předsedu ÚKRK  KSČ Jaroslava Hajna a členy sekretariátu ÚV KSČ Josefa Mevalda, Vasila Mohoritu, Jindřicha Poledníka a Rudolfa Rohlíčka.

Poté se ujala slova soudružka Marie Kabrhelová. Jménem žen ocenila  celospolečenskou sociální politiku, opatření, která náš socialistický stát přijímá ve prospěch rodin a dětí, ke zlepšení jejich životních podmínek.

Vítáme, řekla Marie Kabrhelová, že byly zahájeny práce na dlouhodobé koncepci rodinné politiky, k jejímuž pojetí a realizaci hodlá přispět i Československý svaz žen.

Zároveň poukázala na některé negativní jevy, jimiž naše rodina prochází.

Zasluhují nejen hlubší analýzu, ale i soustavné, cílevědomé vytváření účinného  veřejného mínění, nakloněného upevňovat autoritu rodiny, rodiny zdravé a pevné, která dává svým členům dobré morální základy.

Společně se musejí také hledat cesty ke snížení přetíženosti žen, iniciativněji  a důsledněji zlepšovat služby, obchod, zdravotnictví, prostě vše, co přímo či nepřímo ovlivňuje podmínky, v nichž rodiny žijí a vychovávají své děti.

Inspirující jsou pro ženy také myšlenky obsažené v Provolání předsednictva ÚV  KSČ ke 41. výročí Vítězného února, zdůraznila Marie Kabrhelová. 

 

Marie Kabrhelová

Připomněla dále, že mnohé ženy současně znepokojuje skutečnost, že ve snaze  účinně se zapojit do procesu přestavby narážejí na nejednu překážku.

Na mnoha pracovištích se stále ještě žije postaru. Ženy například postrádají  kvalifikované informace o konkrétních cestách přestavby v jejich dílně, závodě, podniku, ale i v obvodě národního výboru, v oblastech, za něž národní výbory odpovídají. To vše brzdí iniciativu žen, oslabuje motivaci pro jejich větší angažovanost.

Víme, že všechny smělé cíle, jejichž dosažení sledují přestavba a demokratizace, mohou být uskutečněny jen v podmínkách klidné, tvořivé práce, pořádku, disciplíny a mírového života, zdůraznila Marie Kabrhelová.

Většině československých žen je vlastní společenská odpovědnost a politická rozvaha.

Dobře vědí, že vyvolávání chaosu a anarchie poškozuje nás všechny, že nemá nic  společného se snahou vést s každým upřímný dialog.

Jménem žen Marie Kabrhelová ubezpečila, že přestavba a demokratizace v nich mají odhodlané a činorodé stoupence. Chtějí socialismus nejen dále rozvíjet, ale jsou  také odhodlány jej chránit. Ku prospěchu svému, svých rodin, v zájmu celé naší vlasti a míru ve světě.

 

Zpět